شناسه ورودیدرخواست کنندهپروژه / مشتری / ملزوماتتاریخمرحله فرایندمشاهده
4531حسین خاوجانی1402/07/09بروزرسانیمشاهده اطلاعات
4530حسین خاوجانیپترو اکسیر آسیا / خانم یوسفی1402/07/09بروزرسانیمشاهده اطلاعات
4450حسین خاوجانی1402/07/04بروزرسانیمشاهده اطلاعات
4440حسین خاوجانی1402/07/03بروزرسانیمشاهده اطلاعات
4393حسین خاوجانیپروژه آقای احمدی1402/06/28بروزرسانیمشاهده اطلاعات
4370حسین خاوجانی1402/06/26بروزرسانیمشاهده اطلاعات
4369حسین خاوجانیآقای احمدی (مایع لباسشویی)بروزرسانیمشاهده اطلاعات
4368حسین خاوجانی1402/06/26بروزرسانیمشاهده اطلاعات
4366حسین خاوجانی1402/06/26بروزرسانیمشاهده اطلاعات
4294خاوجانی1402/06/18بروزرسانیمشاهده اطلاعات
4286حسین خاوجانیآقای موسوی / از آریا شیمی1402/06/12بروزرسانیمشاهده اطلاعات
4284حسین خاوجانیاقای موسوی / خرید از پارس صدرا1402/06/12بروزرسانیمشاهده اطلاعات
4282حسین خاوجانیآقای موسوی / خرید از پدیده شیمی غرب1402/06/13بروزرسانیمشاهده اطلاعات
4281حسین خاوجانیآقای موسوی / خرید از آریا شیمی رایکا1402/06/12بروزرسانیمشاهده اطلاعات
4280حسین خاوجانیآقای موسوی1402/06/12بروزرسانیمشاهده اطلاعات
1495مدنیآزمایشگاه1402/03/23تصویبمشاهده اطلاعات
767مدنیبازرگانی برای خانم پروانه1402/03/23گردش کار کامل استمشاهده اطلاعات
2832435433365651402/03/09بروزرسانیمشاهده اطلاعات
273243543بروزرسانیمشاهده اطلاعات
26مدنیآقای موسوی1402/03/10بروزرسانیمشاهده اطلاعات
19صفاپوربرای فروش به اقای امیر رنجه1402/03/02بروزرسانیمشاهده اطلاعات
18مدنیآقای محبی1402/03/02بروزرسانیمشاهده اطلاعات
17صفاپوربرای فروش به اقای امیر رنجهبروزرسانیمشاهده اطلاعات
16مدنیملزومات1402/03/01بروزرسانیمشاهده اطلاعات
11[ldrrereere1402/02/16بروزرسانیمشاهده اطلاعات
10بروزرسانیمشاهده اطلاعات
4آقای مدنیبروزرسانیمشاهده اطلاعات
2آقای مدنی تستعلیپور تستبروزرسانیمشاهده اطلاعات
شناسه ورودیدرخواست کنندهپروژه / مشتری / ملزوماتتاریخمرحله فرایندمشاهده