ویویش 1 - 171 از 171

 تاریخ نام مشتری دسته بندی فروش شماره پیش فاکتور / فاکتورنمایش
1402/09/15نمایش اطلاعات
1402/06/02اقای فرهاد نبویدوره اموزشی1291نمایش اطلاعات
1402/06/04اقای زحمتیماده اولیه1000نمایش اطلاعات
1402/05/30اقای اریانفرسدیم زایلن سولفونات923نمایش اطلاعات
1402/05/28اقای رضایی خرده فروش572نمایش اطلاعات
1402/05/16اقای مولویبالک877 /////225000000 ریال اضافه پرداخت شدهنمایش اطلاعات
1402/05/16خانم نیکونمایش اطلاعات
1402/05/17اقای عابدینی1248محصول1248نمایش اطلاعات
1402/05/17اقای عامریماده اولیه888نمایش اطلاعات
1402/05/03خانم یوسفیماده اولیه1250نمایش اطلاعات
1402/05/03خانم دکتر کاویان1246ماده اولیه1246نمایش اطلاعات
1402/05/02دکتر ابراهیمیفرمولاسیون847نمایش اطلاعات
1402/05/02خانم حیدری انرژی سپاهان و محیطماده اولیه1236نمایش اطلاعات
1402/04/31خانم حاجیان862ماده اولیه862نمایش اطلاعات
1402/04/29اقای عزیزی1244فرمولاسیون1244نمایش اطلاعات
1402/04/29آقای عبداللهیماده اولیه860نمایش اطلاعات
1402/04/29آقای امجدی50 کیلو نمک 7 سدیمی-200 کیلو سدیم زایلن سولفونات-863نمایش اطلاعات
1402/04/28اقای دکتر روزبه زلقی09016712050فرمولاسیون692نمایش اطلاعات
1402/04/27اقای صفتری09905097850ماده اولیه859نمایش اطلاعات
1402/04/27اقای عطوفی09124466906فورمولاسیون856نمایش اطلاعات
1402/04/27اقای محمدی پرایمر09363631112فورمولاسیون1075نمایش اطلاعات
1402/04/26خانم نیک انجامفرمولاسیون759نمایش اطلاعات
1402/04/24آقای صفیعیماده اولیه854نمایش اطلاعات
1402/04/24اقای حج فروشماده اولیه853نمایش اطلاعات
1402/03/23خانم پروانه/ بی نظیر کارانماده اولیهرسمی سپهنمایش اطلاعات
1402/03/21اقای کوهپایهماده اولیهغیررسمی اقای اتابک حق وردی<br /> (بدهی به اقای بهزادی بابت خرید ddac)نمایش اطلاعات
1402/03/21اقای صالحیفرمولاسیونرسمی سپهنمایش اطلاعات
1402/03/21خانم مکاریانماده اولیهرسمی سپهنمایش اطلاعات
1402/03/20اقای قربانیماده اولیهغیررسمی خانم اخواننمایش اطلاعات
1402/03/17خانم بصیری/پدیده قرن ایستاسفرمولاسیونرسمی سپهنمایش اطلاعات
1402/03/02خانم غفاری نامی گسترماده اولیهغیررسمی خانم اخواننمایش اطلاعات
1402/03/09اقای مجتبی کیانیماده اولیهغیررسمی خانم اخواننمایش اطلاعات
1402/03/13اقای مولویفرمولاسیونغیررسمی خانم صادقینمایش اطلاعات
1402/03/13اقای کوهپایهماده اولیهغیررسمی خانم صادقینمایش اطلاعات
1402/03/10اقای اکبریفرمولاسیونغیررسمی خانم اخواننمایش اطلاعات
1402/03/09اقای آقائیفرمولاسیونغیررسمی خانم اخواننمایش اطلاعات
1402/03/09اقای موسویماده اولیهغیررسمی خانم صادقینمایش اطلاعات
1402/03/08اقای پورمحمدعلی/<br /> سبز کاوشان زیست کشتماده اولیهرسمی سپهنمایش اطلاعات
1402/03/09اقای فرخ تبارماده اولیهرسمی سپهنمایش اطلاعات
1402/03/08اقای رهامفرمولاسیونغیررسمی خانم اخواننمایش اطلاعات
1402/03/08اقای امیری نژادفرمولاسیونغیررسمی اخواننمایش اطلاعات
1402/03/08خانم امید علیفرمولاسیوننمایش اطلاعات
1402/03/07اقای شریعتیفرمولاسیونغیررسمی ملل خانم رمضانینمایش اطلاعات
1402/03/07اقای زارعیفرمولاسیونغیررسمی خانم اخواننمایش اطلاعات
1402/03/06اقای سیادتیفرمولاسیونغیررسمی خانم اخواننمایش اطلاعات
1402/03/06اقای دور چهرهماده اولیهخانم اخواننمایش اطلاعات
1402/03/05فجر پارسیانماده اولیهرسمی سپهنمایش اطلاعات
1402/03/04خانم نیکوماده اولیهغیررسمی خانم صادقینمایش اطلاعات
1402/03/اقای ابراهیم زادهفرمولاسیونغیررسمی خانم صادقینمایش اطلاعات
1402/03/02اقای موسوی شیرازماده اولیهغیررسمی خانم صادقینمایش اطلاعات
1402/03/02اقای فتح پورفرمولاسیونغیررسمی خانم صادقینمایش اطلاعات
1402/03/02اقای محمدی-کیان سپهر مهرآرافرمولاسیونغیررسمی خانم اخواننمایش اطلاعات
1402/02/01اقای رنجهماده اولیهغیررسمی خانم اخواننمایش اطلاعات
1402/03/01اقای محبیماده اولیهغیررسمی خانم اخواننمایش اطلاعات
1402/03/28اقای موسوی/شیرازماده اولیهغیررسمی خانم صادقینمایش اطلاعات
1402/03/20اقای موسوی/شیرازماده اولیهغیررسمی خانم صادقینمایش اطلاعات
1402/03/15اقای مرادیماده اولیهغیررسمینمایش اطلاعات
1402/03/08اقای موسوی/شیرازماده اولیهغیررسمی خانم صادقینمایش اطلاعات
1402/02/31خانم نهاردانیفرمولاسیونغیررسمی خانم اخواننمایش اطلاعات
1402/02/31خانم امیدعلیفرمولاسیونغیررسمی خانم اخواننمایش اطلاعات
1402/02/30خانم امیدعلیفرمولاسیونغیررسمی خانم صادقینمایش اطلاعات
1402/02/30اقای شهبازیانماده اولیهغیررسمی خانم اخواننمایش اطلاعات
1402/02/28فراز سپهر تیراژهماده اولیهرسمی سپهنمایش اطلاعات
1402/02/25خانم نهاردانیفرمولاسیونغیررسمی خانم صادقینمایش اطلاعات
1402/02/20اقای شریعتیفرمولاسیونغیررسمی مللنمایش اطلاعات
1402/02/20اقای کرمی/بهتاب شیمیفرمولاسیونغیررسمی خانم اخواننمایش اطلاعات
1402/02/20اقای معصومیفرمولاسیونغیررسمی خانم اخواننمایش اطلاعات
1402/02/19اقای اکرمی/نفت لاوانماده اولیهرسمی سپهنمایش اطلاعات
1402/02/19اقای یحیی پورماده اولیهغیررسمی خانم اخواننمایش اطلاعات
1402/02/19اقای دکتر جوانبختماده اولیهغیررسمی خانم اخواننمایش اطلاعات
1402/02/18اقای عزیزی/افغانستانفرمولاسیونغیررسمی خانم اخواننمایش اطلاعات
1402/02/18اقای رستگارماده اولیهغیررسمی خانم اخواننمایش اطلاعات
1402/02/17مواد پیشرفته شریفماده اولیهرسمی سپهنمایش اطلاعات
1402/02/13خانم مکاریان کیمیا نانو کویر یزدماده اولیهرسمی سپهنمایش اطلاعات
1402/02/17اقای دکتر آقاییفرمولاسیونغیررسمی خانم اخواننمایش اطلاعات
1402/02/16اقای رستگارماده اولیهغیررسمی خانم اخواننمایش اطلاعات
1402/02/16اقای رستگارماده اولیهغیررسمی خانم اخواننمایش اطلاعات
1402/02/16خانم بغلانیماده اولیهغیررسمی خانم اخواننمایش اطلاعات
1402/02/13خانم مکاریان کیمیا نانو کویر یزدماده اولیهرسمی سپهنمایش اطلاعات
1402/02/13خانم جابریماده اولیهغیررسمی خانم اخواننمایش اطلاعات
1402/02/17شکوه حمید اتیهماده اولیهرسمی سپهنمایش اطلاعات
1402/02/13اقای فیضماده اولیهغیررسمی خانم اخواننمایش اطلاعات
1402/02/13اقای قرنفولی/رابین تک تجارت نوینماده اولیهغیررسمی خانم اخواننمایش اطلاعات
1402/02/13اقای میرسعیدیفرمولاسیونغیررسمی خانم اخواننمایش اطلاعات
1402/02/13اقای مرادیماده اولیهغیررسمی خانم اخواننمایش اطلاعات
1402/02/13خانم صاحب نظرماده اولیهغیررسمی خانم اخواننمایش اطلاعات
1402/02/12اقای رنجبرماده اولیهغیررسمی خانم اخواننمایش اطلاعات
1402/02/12پیشاگامان شیمیماده اولیهغیررسمی خانم صادقینمایش اطلاعات
1402/02/12اقای صمدیخدماتغیررسمی خانم اخواننمایش اطلاعات
1402/02/09نانو کیمیا یزدماده اولیهرسمی سپهنمایش اطلاعات
1402/02/10نانو کیمیا یزدماده اولیهرسمی سپهنمایش اطلاعات
1402/02/12خانم روستاییانماده اولیهخانم اخواننمایش اطلاعات
1402/02/06اقای موسوی لکه برماده اولیهخانم اخواننمایش اطلاعات
1402/02/06اقای موسوی/شیرازماده اولیهخانم صادقینمایش اطلاعات
1402/02/05اقای شریعتیفرمولاسیونخانم اخواننمایش اطلاعات
1402/02/05اقای صفویفرمولاسیونغیررسمی خانم اخواننمایش اطلاعات
1402/02/06اقای کرمی/بهتاب شیمیفرمولاسیون1164رسمینمایش اطلاعات
1402/02/04اقای عیدیفرمولاسیون630نمایش اطلاعات
1402/02/05اقای موسویماده اولیه719نمایش اطلاعات
1402/02/03اقای موسویماده اولیه719نمایش اطلاعات
1402/02/03اقای موسویماده اولیه719نمایش اطلاعات
1402/02/04اقای رنجهماده اولیه727نمایش اطلاعات
1402/01/30اقای موسویماده اولیهغیررسمی خانم صادقینمایش اطلاعات
1402/01/31خانم مکاریان/کیمیا نانوماده اولیهرسمی سپهنمایش اطلاعات
1402/01/30سیامکی / دلآران روزفرمولاسیونرسمی سپهنمایش اطلاعات
1402/01/30سیامکی / دلآران روزفرمولاسیونرسمی سپهنمایش اطلاعات
1402/01/31معصومیفرمولاسیونغیررسمی خانم اخواننمایش اطلاعات
1402/01/31اقای ذولفقاری/فجرپارسیانماده اولیهرسمی سپهنمایش اطلاعات
1402/01/29اقای صمدی-مهیار فرزانخدماتغیررسمی خانم اخواننمایش اطلاعات
1402/01/29اقای مرادیماده اولیهغیررسمی خانم اخواننمایش اطلاعات
1402/01/29اقای احمدیماده اولیهغیررسمی مللنمایش اطلاعات
1402/01/29شایان شیمی/ اقای حکیمیماده اولیهرسمی سپهنمایش اطلاعات
1402/01/29شکوفامنش / ندیمیماده اولیهرسمی سپهنمایش اطلاعات
1402/01/26توچال شیمی/خانم رنجبرماده اولیهرسمی سپهنمایش اطلاعات
1402/01/22اقای مرادیماده اولیهغیررسمی خانم اخواننمایش اطلاعات
1402/01/22اقای علیپورماده اولیهغیررسمی خانم صادقینمایش اطلاعات
1402/01/22اقای علیپورماده اولیهغیررسمی خانم صادقینمایش اطلاعات
1402/01/22اقای موسویماده اولیهغیررسمی خانم صادقینمایش اطلاعات
1402/01/16اقای احمدیماده اولیهغیررسمی مللنمایش اطلاعات
1402/01/21اقای موسویماده اولیهغیررسمی خانم صادقینمایش اطلاعات
1402/01/20اقای شایستهفرمولاسیونرسمی سپهنمایش اطلاعات
1402/01/20اقای علیپورماده اولیهغیررسمی خانم صادقینمایش اطلاعات
1402/01/20اقای رنجهماده اولیهغیررسمی خانم اخوان 718نمایش اطلاعات
1402/01/16اقای احمدیماده اولیهغیررسمی مللنمایش اطلاعات
1402/01/20سیبا پلیمر البرزماده اولیه1180رسمینمایش اطلاعات
1402/01/19خانم مرادی/ساین نانو ژاوماده اولیه716غیررسمی خانم اخواننمایش اطلاعات
1402/01/17اقای اکبرزادهماده اولیه715غیررسمی خانم اخواننمایش اطلاعات
1402/01/17شرکت فجر پارسیانماده اولیه714غیررسمی خانم اخواننمایش اطلاعات
1402/1/17اقای آقاییفرمولاسیون710 غیررسمی خانم اخواننمایش اطلاعات
1402/01/16اقای دکتر موسویفرمولاسیون1169رسمینمایش اطلاعات
1402/01/14اقای شریعتیفرمولاسیون558 غیررسمی مللنمایش اطلاعات
1402/01/15خانم یوسفی/ پترواکسیر آسیاماده اولیه1177رسمینمایش اطلاعات
1402/01/14اقای احمدی آرا شیمیماده اولیه712نمایش اطلاعات
1402/01/14اقای قلی تبارماده اولیه711نمایش اطلاعات
1402/01/08اقای عطوفیماده اولیه671نمایش اطلاعات
1402/01/30اقای موسویماده اولیهغیررسمی خانم صادقینمایش اطلاعات
1402/01/31خانم مکاریان/کیمیا نانوماده اولیهرسمی سپهنمایش اطلاعات
1402/01/30سیامکی / دلآران روزفرمولاسیونرسمی سپهنمایش اطلاعات
1402/01/30سیامکی / دلآران روزفرمولاسیونرسمی سپهنمایش اطلاعات
1402/01/31معصومیفرمولاسیونغیررسمی خانم اخواننمایش اطلاعات
1402/01/31اقای ذولفقاری/فجرپارسیانماده اولیهرسمی سپهنمایش اطلاعات
1402/01/29اقای صمدی-مهیار فرزانخدماتغیررسمی خانم اخواننمایش اطلاعات
1402/01/29اقای مرادیماده اولیهغیررسمی خانم اخواننمایش اطلاعات
1402/01/29اقای احمدیماده اولیهغیررسمی مللنمایش اطلاعات
1402/01/29شایان شیمی/ اقای حکیمیماده اولیهرسمی سپهنمایش اطلاعات
1402/01/29شکوفامنش / ندیمیماده اولیهرسمی سپهنمایش اطلاعات
1402/01/26توچال شیمی/خانم رنجبرماده اولیهرسمی سپهنمایش اطلاعات
1402/01/22اقای مرادیماده اولیهغیررسمی خانم اخواننمایش اطلاعات
1402/01/22اقای علیپورماده اولیهغیررسمی خانم صادقینمایش اطلاعات
1402/01/22اقای علیپورماده اولیهغیررسمی خانم صادقینمایش اطلاعات
1402/01/22اقای موسویماده اولیهغیررسمی خانم صادقینمایش اطلاعات
1402/01/16اقای احمدیماده اولیهغیررسمی مللنمایش اطلاعات
1402/01/21اقای موسویماده اولیهغیررسمی خانم صادقینمایش اطلاعات
1402/01/20اقای شایستهفرمولاسیونرسمی سپهنمایش اطلاعات
1402/01/20اقای علیپورماده اولیهغیررسمی خانم صادقینمایش اطلاعات
1402/01/20اقای رنجهماده اولیهغیررسمی خانم اخوان 718نمایش اطلاعات
1402/01/16اقای احمدیماده اولیهغیررسمی مللنمایش اطلاعات
1402/01/20سیبا پلیمر البرزماده اولیه1180رسمینمایش اطلاعات
1402/01/19خانم مرادی/ساین نانو ژاوماده اولیه716غیررسمی خانم اخواننمایش اطلاعات
1402/01/17اقای اکبرزادهماده اولیه715غیررسمی خانم اخواننمایش اطلاعات
1402/01/17شرکت فجر پارسیانماده اولیه714غیررسمی خانم اخواننمایش اطلاعات
1402/1/17اقای آقاییفرمولاسیون710 غیررسمی خانم اخواننمایش اطلاعات
1402/01/16اقای دکتر موسویفرمولاسیون1169رسمینمایش اطلاعات
1402/01/14اقای شریعتیفرمولاسیون558 غیررسمی مللنمایش اطلاعات
1402/01/15خانم یوسفی/ پترواکسیر آسیاماده اولیه1177رسمینمایش اطلاعات
1402/01/14اقای احمدی آرا شیمیماده اولیه712نمایش اطلاعات
1402/01/14اقای قلی تبارماده اولیه711نمایش اطلاعات
1402/01/08اقای عطوفیماده اولیه671نمایش اطلاعات
1402/03/09تستسیسیسییسیسنمایش اطلاعات
1402/02/27تستتست2055نمایش اطلاعات
1402/02/20آقای شریعتی /رامین شیمیفرمولاسیون558نمایش اطلاعات
 تاریخ نام مشتری دسته بندی فروش شماره پیش فاکتور / فاکتورنمایش