ویویش 1 - 512 از 512

 تاریخ ثبت درخواست نام مشتری نوع همکاری آیتم برای فروشنمایش
1402/07/30خانم سعادتیمادهضدبخار در شیشه شوینمایش اطلاعات
1402/07/30اقای حقیفرمولاسیونمحصولات خودرویینمایش اطلاعات
1402/07/30اقای کمالیفرمولاسیونماسک مو عنکبوتینمایش اطلاعات
1402/07/30اقای محمدی شامپونمایش اطلاعات
1402/07/29اقای قانمی/خانم شرالینمایش اطلاعات
1402/07/26اقای جراحیفرمولاسیونمیسلارواترنمایش اطلاعات
1402/07/26خانم میثاقینمایش اطلاعات
1402/07/25اقای توکلفرمولاسیونضدعفونی کننده استخر ماهینمایش اطلاعات
1402/07/24اقای اکبریفرمولاسیونسولارنمایش اطلاعات
1402/07/24اقای جراحیفرمولاسیونمیسلاروواترنمایش اطلاعات
1402/07/24اقای خلوصیفرمولاسیونلیکو.ئید ناخننمایش اطلاعات
1402/07/24اقای شهریاریغلظت دهنده کد3نمایش اطلاعات
1402/07/23خانم رنجی فردفرمولاسیونشامپو بچه چیکونمایش اطلاعات
1402/07/23اقای استادیماذهsdbsنمایش اطلاعات
1402/07/23خانم میثاقیفرمولاسیونشامپو فری سولفات/نرم کننده سان سیلک/اسپری مو/ماسک مو/روغن مونمایش اطلاعات
1402/08/23اقای فاضلیفرمولاسیونشامپو رنگنمایش اطلاعات
1402/07/23اقای اسماعیلیمادهسدیم پلی اکریلات پودرینمایش اطلاعات
1402/07/22اقای زمانیفرمولاسیونژل الومینیوم کلراید/محلول الومینیوم کلراید/ژل فسفریک اسیدنمایش اطلاعات
1402/07/22اقای احمدینمایش اطلاعات
1402/07/19اقای شهریاریفرمولاسیونتمیز کننده فریم و شیشه عینکنمایش اطلاعات
1402/07/19اقای هاشمیفرمولاسیونصفرشوینمایش اطلاعات
1402/07/19اقای غفاریمحصولرسوب زدانمایش اطلاعات
1402/07/19اقای شهسواریفرمولاسیونپودر لباسشویینمایش اطلاعات
1402/07/19اقای مولویمحصولمحلول 9ثانیهنمایش اطلاعات
1402/07/18خانم میثاقیفرمولاسیونماسک مو /روغن مونمایش اطلاعات
1402/07/18اقای قهاریمواد اولیهDBNPAنمایش اطلاعات
1402/07/18اقای گل گونمحصولنرم کننده جیننمایش اطلاعات
1402/07/18اقای محرابیفرمولاسیونشامپو کارواش نانونمایش اطلاعات
1402/07/18اقای احمدی مایع لباسمحصولاسپری چربی زدانمایش اطلاعات
1402/07/17اقای اصلانیماده اولیهDTPMPA نمک 7سدیمی25 کیلو گرمنمایش اطلاعات
1402/07/17خانم حیدریماده اولیهزانتانگامنمایش اطلاعات
1402/07/17خانم رنجی فردمواددی اتانول امین نیم لیتر /دی استئارات 1 لیترنمایش اطلاعات
1402/07/17اقای کدیورفرمولاسیونتونر/لوسیون/سرم مونمایش اطلاعات
1402/07/17خانم سیفمادهنمایش اطلاعات
1402/07/17اقای زراعت پیشهمواد اولیهسدیم پلی اکریلات مایعنمایش اطلاعات
1402/07/17اقای کردلوفرمولاسیوناکتان /نشتی گیر رادیاتورنمایش اطلاعات
1402/07/16اقای امامیفرمولاسیون15 مدل جرم گیر و اسپری و رسوب زدانمایش اطلاعات
1402/07/16اقای امیری نژادنمایش اطلاعات
1402/07/16خانم فراهانیمواداپسیفایرنمایش اطلاعات
1402/07/16اقای فیروزیمحصوللوسیون فلفلینمایش اطلاعات
1402/07/16اقای بیژنینمایش اطلاعات
1402/07/16اقای صمدینمایش اطلاعات
1402/07/16اقای بخشینمایش اطلاعات
1402/07/16خانم فخارینمایش اطلاعات
1402/07/16اقای اباصلتفرمولاسیونتبدیل محلول ضد ریزش مو به فومنمایش اطلاعات
1402/07/15اقای معصومیفرمولاسیونمیسلارواترنمایش اطلاعات
1402/07/15اقای علیدادیموادنمک 7سدیمینمایش اطلاعات
1402/07/15اقای حیدریفرمولاسیونروغننمایش اطلاعات
1402/07/15اقای فیروزیمحصوللوسیون فلفلینمایش اطلاعات
1402/07/15اقای رنجهنمایش اطلاعات
1402/07/15اقای بشیرینمایش اطلاعات
1402/07/15اقای اصلانیمواد اولیهنمک 7سدیمینمایش اطلاعات
1402/07/15اقای احمدی مایع لباسنمایش اطلاعات
1402/07/15اقای شهریاریموادغلظت دهندهنمایش اطلاعات
1402/07/12خانم افخمی شیرازفرمولاسیونکراتیننمایش اطلاعات
1402/07/12اقای شریعتینمایش اطلاعات
1402/07/12اقای احمدیپرسیدین/اب مقطرنمایش اطلاعات
1402/07/12اقای منافی/فروشندهنمایش اطلاعات
1402/07/12اقای حسینیانفرمولاسیونمایع دستنمایش اطلاعات
1402/07/12اقای صفیعیفرمولاسیونانتی فومنمایش اطلاعات
1402/07/12اقای لکفرمولاسیونقرص فلاش تانکنمایش اطلاعات
1402/07/12خانم هرمزیصابون خامه اینمایش اطلاعات
1402/07/12اقای امامیفرمولاسیونجرم گیرنمایش اطلاعات
1402/07/10اقای کی منشمواد اولیهsdbs خمیرینمایش اطلاعات
1402/07/10اقای نجفی کراتیننمایش اطلاعات
1402/07/10خانم نقدیاسید سولفوریک/کوپلیمر اکریلیک اسید/اکومر 2000نمایش اطلاعات
1402/07/10اقای کی منشنمایش اطلاعات
1402/07/10خانم شیرینمایش اطلاعات
1402/07/10اقای نبویماده اولیهنمک 7 سدیمینمایش اطلاعات
1402/07/10نمایش اطلاعات
1402/07/10ماده اولیهتری اتانول امین فسفات استر/الکیل پلی گلوکزایدنمایش اطلاعات
1402/07/09اقای پورحسیننمایش اطلاعات
1402/07/09خانم فراهانیمواد اولیهاپسیفایر/اتیل دی امیننمایش اطلاعات
1402/07/09اقای علیپورمواد اولیهاسید سولفونیک/دی پروپیلن گلایکولنمایش اطلاعات
1402/07/09اقای اصلانیمواد اولیهنمک 7 سدیمینمایش اطلاعات
1402/07/09اقای مولوینمایش اطلاعات
1402/07/08الماسی1072ماده اولیهسدیم پلی اکریلات پودرینمایش اطلاعات
1402/07/08خانم عباس نژادمواد اولیهاسترکواتنمایش اطلاعات
1402/07/08اقای واعظمواد اولیهپارافین مایع/گلیسیرین مایعنمایش اطلاعات
1402/07/08خانم فخارینمایش اطلاعات
1402/08/09اقای محمود زادهفرمولاسیونانتی فومنمایش اطلاعات
1402/07/08اقای فاضلی1065فرمولاسیونشامپو رنگنمایش اطلاعات
1402/07/08خانم فخاریمشاوره تولیدفوم شستشو/لایه بردار/ماسک ابرساننمایش اطلاعات
1402/07/08اقای مولوی1068مشاوره تولیدشامپو/ماسک/کراتیننمایش اطلاعات
1402/07/06خانم هراتیمواد اولیهسدیم پلی اکریلاتنمایش اطلاعات
1402/07/06اقای اباصلتفرمولاسیونفوم جلوگیری از ریزش مونمایش اطلاعات
1402/07/06اقای محسنینمایش اطلاعات
1402/07/06خانم مرویماده اولیهنمک 7 سدیمینمایش اطلاعات
1402/07/06اقای هاشمیماده اولیهپلی مالئیک اسیدنمایش اطلاعات
1402/07/05اقای امامی 1064فرمولاسیونجرم گیرنمایش اطلاعات
1402/08/05اقای عسکرینمایش اطلاعات
1402/08/05اقای مدرس1062موادDDACنمایش اطلاعات
1402/07/04خانم دریانینمایش اطلاعات
1402/08/04اقای گیلاردیاناپسیفایرمواد اولیهنمایش اطلاعات
1402/07/04اقای صدقیانینمایش اطلاعات
1402/07/04اقای امینیفرمولاسیونپولیشنمایش اطلاعات
1402/07/04خانم دریانینمایش اطلاعات
1402/07/04اقای بشیرینمایش اطلاعات
1402/07/04اقای گیلاردیانماده اولیهاپسیفایرنمایش اطلاعات
1402/07/04اقای صدقیانی2 نمونه HPMCماده اولیهنمایش اطلاعات
1402/07/04اقای امیری نژادنمایش اطلاعات
1402/07/04اقای عرفانیشامپونمایش اطلاعات
1402/07/04اقای شاه ملکینمایش اطلاعات
1402/07/04اقای امامی قزوینفرمولاسیونجرم گیر سرویس بهداشتی بدون بو و بخارنمایش اطلاعات
1402/07/04اقای احمدینمایش اطلاعات
1402/07/03اقای هاشمی/اقای صمیمینمایش اطلاعات
1402/07/03اقای خانیفرمولاسیونشامپو رنگنمایش اطلاعات
1402/07/03اقای صفیعیفرمولاسیونانتی فوم سیلیکونینمایش اطلاعات
1402/07/03اقای مولوی/خانم باقری نژادفرمولاسیونخوشبو کننده ماشیننمایش اطلاعات
1402/07/01اقای خلیل لطفیفرمولاسیوناسپری رفع آفتاب سوختگی خودرونمایش اطلاعات
1402/07/01اقای پارسافرمولاسیونواکس داشبوردنمایش اطلاعات
1402/07/01اقای علیپوربالکپودر دکلرهنمایش اطلاعات
1402/07/01اقای شاه ملکیبالکشامپو بدننمایش اطلاعات
1402/07/01خانم سعیدیفرمولاسیونفوم شستشوی کولرنمایش اطلاعات
1402/07/01خانم مهدویفرمولاسیونشامپو گلرنگ موهای خشکنمایش اطلاعات
1402/07/01اقای سلطانی/خانم افخمیفرمولاسیونکراتینه مونمایش اطلاعات
1402/06/30اقای کوچکیان1309ماده اولیهDBNPAنمایش اطلاعات
1402/06/29اقای دهقانزادهفرمولاسیونزل پرایمرشفاف و برنگ با خاصیت مات کنندگی و ابریشمینمایش اطلاعات
1402/06/29اقای امینی پولیش1054سرامیک بدنه خودرونمایش اطلاعات
1402/06/29اقای مولوی1053نمونه چند کیلوییبوتاکس/پروئین/کراتیننمایش اطلاعات
1402/06/28اقای خردمندماده اولیهالکل اتوکسیل مول7/مول 11نمایش اطلاعات
1402/06/28خانم زارعیفرمولاسیوناکروژلنمایش اطلاعات
1402/06/27حانم اکبرینمایش اطلاعات
1402/06/27اقای خلوصیفرمولاسیونمایع لیکوئید ناخن/پودر کاشت ناخننمایش اطلاعات
1402/06/27اقای خاکشوفرمولاسیونژل مو/لوسیون بدننمایش اطلاعات
1402/06/26اقای مهندس تاجیکپراکسید کیلر 25کیلو کیلویی80هزار توماننمایش اطلاعات
1402/06/26خانم کاظمانفرمولاسیونمایع ظرفشویینمایش اطلاعات
1402/06/26اقای هاتفژل ماشین ظزفشویی/مایع جلادهندهنمایش اطلاعات
1402/06/22اقای امیری نژاد1050فرمولاسیونشامپو بدن صدفی/شامپو بدن اسکراب کرمی/کرم یوسکیننمایش اطلاعات
1402/06/22اقای امیری نژاد1050فرمولاسیونشامپو بدن صدفی/شامپو بدن اسکراب کرمی/کرم یوسکیننمایش اطلاعات
1402/06/22اقای محمدی شامپو1049نمونه 2 کیلوییشامپو معمولب/صدفی/کرمی/کرم مو 1و2/فری سولفاتنمایش اطلاعات
1402/06/22اقای محمدی شامپو1048بالکشامپو معمولی یک تننمایش اطلاعات
1402/06/22اقای امامیماده اولیهمایع و ژل ماشین ظرفشویی صنعتینمایش اطلاعات
1402/06/22خانم کریمیفرمولاسیونکراتینه برزیلینمایش اطلاعات
1402/06/22اقای باقری (ناصرخسرو)1047ماده اولیهاسترکوات/نمک7سدیمی/ddacنمایش اطلاعات
1402/06/22اقای علیدادیماده اولیهنمک 7سدیمینمایش اطلاعات
1402/06/21اقای فراهانی1260ماده اولیهsdbsنمایش اطلاعات
1402/06/21اقای نهاوندیکربومر940نمایش اطلاعات
1402/06/21اقای ولی زادهبالکروغن ارگان/ماسک مونمایش اطلاعات
1402/06/21اقای عزیزی مهابادفرمولاسیونشامپو فری سولفات/ماسک مونمایش اطلاعات
1402/06/21خانم دکتر فخاریبالکتونر/شیرپاک کن/فوم شستشوی صورت/لایه بردار معمولی/ماسک ابرساننمایش اطلاعات
1402/06/20اقای قانمیماده اولیهSDBS خمیرینمایش اطلاعات
1402/06/20خانم شمسماده اولیهنمک 7سدیمینمایش اطلاعات
1402/06/20اقای پور سلام1040فرمولاسیونمایع لباسشویینمایش اطلاعات
1402/06/20خانم زرندی1039فرمولاسیونژل ابرو/تینت لبنمایش اطلاعات
1402/06/19اقای شرعی1038فرمولاسیونماسک مو بعد از حمام/و مناسب موهای فرنمایش اطلاعات
1402/06/19خانم شمسیفرمولاسیونموم اپیلاسیوننمایش اطلاعات
1402/06/19خانم صدیقی1300ماده اولیهاکومر 2000/نمک 7 سدیمینمایش اطلاعات
1402/06/19اقای فرزاد1035فرمولاسیونوازلین لباسشویینمایش اطلاعات
1402/06/19خانم شخصهفرمولاسیونرژ لب جامدنمایش اطلاعات
1402/06/19اقای عزیزی دوره اموزشیفرمولاسیونشیشه شوی راپیدونمایش اطلاعات
1402/06/19اقای حقانیفرمولاسیونانتی اسکالانتنمایش اطلاعات
1402/06/19اقای رسولیفرمولاسیونروغن ابصابوننمایش اطلاعات
1402/06/18اقای حسینیفرمولاسیونانتی فوم غیر سیلیکونینمایش اطلاعات
1402/06/18اقای حسینیفرمولاسیونانتی فوم غیر سیلیکونینمایش اطلاعات
1402/06/20اقای ابتین 1045بالک30 کیلو احیا کننده مونمایش اطلاعات
1402/06/20اقای قانمیماده اولیه500کیلوsdbsنمایش اطلاعات
1402/06/20خانم شمسیماده اولیهنمک 7 سدیمینمایش اطلاعات
1402/06/20اقای پوربیاتیمواد شوینده برای ماشین سنگین بدون دخالت دستنمایش اطلاعات
1402/06/20اقای رحمانی1041فرمولاسیونوازلین لباسشویینمایش اطلاعات
1402/06/19خانم زرندیفرمولاسیونژل ابرو/تینت لبنمایش اطلاعات
1402/06/19اقای شرعیفرمولاسیون یا بالکماسک مو بعد از حمام موهای معمولی و موهای وزنمایش اطلاعات
1402/06/19خانم شمسیفرمولاسیونموم اپیلاسیون صمغی و شکرینمایش اطلاعات
1402/06/19خانم صدیقی1300مواد اولیهاکومر2000/نمک 7 سدیمینمایش اطلاعات
1402/06/19اقای امینی پولیشفرمولاسیونسرامیک خودرو/پولیش/ضد یخنمایش اطلاعات
1402/06/19اقای فرزاد1035فرمولاسیونوازلین لباسشویینمایش اطلاعات
1402/06/19خانم شخصهفرمولاسیونرژ لب جامدنمایش اطلاعات
1402/06/19اقای عزیزی دوره اموزشیفرمولاسیونشیشه شوی راپیدونمایش اطلاعات
1402/06/18اقای اصغریمواد اولیهacumer1000/دو کد انتی اسکالانتنمایش اطلاعات
1402/06/14اقای مولویبالکشامپو 3 با اسانس قهوه و رنگ قهوه/ماسک1با اسانس قهوه و رنگ قهوهنمایش اطلاعات
1402/06/14اقای امینی پولیشفرمولاسیونپولیش/سرامیک بدنه خودرونمایش اطلاعات
1402/06/14اقای صابری لوفافرمولاسیونپایه اسکراب/پایه ماسکنمایش اطلاعات
1402/06/13اقای رستگار دوست دکتر طاهریفرمولاسیوننمایش اطلاعات
1402/06/13اقای بخشیبالکشامپو ماسک/ماسک داخل حمامنمایش اطلاعات
1402/06/13خانم امیریاصلاح فرمولاسیون یا تغییرمایع ظرفشویینمایش اطلاعات
1402/06/12اقای عرفانی1024فرمولاسیونشامپونمایش اطلاعات
1402/06/12اقای حسین پور1023بالککرم دست و صورتنمایش اطلاعات
1402/06/12اقای منصوریفرمولاسیوناسپری بهبود عرق سوز شدننمایش اطلاعات
1402/06/12اقای رشیدیفرمولاسیونمحصولات خودرونمایش اطلاعات
1402/06/11اقای شرعیفرمولاسیونماسک پنتن بعد حمام1و2نمایش اطلاعات
1402/06/11اقای اهریفرمولاسیوناستیک صابونینمایش اطلاعات
1402/06/11اقای اهریفرمولاسیوناستیک صابونینمایش اطلاعات
1402/06/11اقای صادقیبالکانتی فومنمایش اطلاعات
1402/06/08خانم دکتر طبسیفرمولاسیونپرفیوم عطر خوشیو کننده پارچهنمایش اطلاعات
1402/06/08خانم کبیریماده اولیهنرم کننده شامپونمایش اطلاعات
1402/06/08اقای احمد 1015فرمولاسیوننرم کننده داونینمایش اطلاعات
1402/06/07اقای نادریفرمولاسیونمایع ظرف پریلنمایش اطلاعات
1402/06/07اقای نادریفرمولاسیونمایع ظرف پریلنمایش اطلاعات
1402/06/07اقای مولوی1009بالک5 کیلو پودر دکلره/ماسک داخل حمام 2نمایش اطلاعات
1402/06/06اقای صرامی1291فرمولاسیونMDC220نمایش اطلاعات
1402/06/06اقای مرادی923نمایش اطلاعات
1402/06/06اقای نادریفرمولاسیونمایع ظرف پریلنمایش اطلاعات
1402/06/06اقای عبدی(بوستانی)فرمولاسیونپودر جرمگیرنمایش اطلاعات
1402/06/05اقای مرادیفرمولاسیونرسوب بر شیرالات /چربی گیرنمایش اطلاعات
1402/06/05اقای محمدی شامپونمایش اطلاعات
1402/06/04اقای باقریفرمولاسیونچربی گیرنمایش اطلاعات
1402/06/04خانم اکبریماده اولیهبنزال کونیوم کلراید 80نمایش اطلاعات
1402/06/04اقای راسخبالکمایع جلادهنده ماشین ظرفشویینمایش اطلاعات
1402/06/04اقای راسخبالکمایع جلادهنده ماشین ظرفشویینمایش اطلاعات
1402/06/04دکتر تاویلیبالکشامپو فری سولفاتنمایش اطلاعات
1402/06/04اقای حبیب زادهماده اولیهDTMPPAنمایش اطلاعات
1402/06/04اقای شاه ملکیفرمولاسیوننرم کننده مونمایش اطلاعات
1402/06/04اقای زحمتیماده اولیهاپسیفایر/نمک 7 سدیمی/EGMSنمایش اطلاعات
1402/06/04اقا ی عباسیماده اولیهفسفینو کربوکسیلیک اسیدنمایش اطلاعات
1402/06/04اقا ی عباسینمایش اطلاعات
1402/06/02اقای ناجیانتی فوم /رسوب زدانمایش اطلاعات
1402/06/02اقای محمدی شامپوبالکشامپو فری /ماسک/سرم مو/نمایش اطلاعات
1402/06/02اقای رنجهبالکژل ابرونمایش اطلاعات
1402/06/02خانم سعیدی 928فرمولاسیونفوم شستشوی کولرنمایش اطلاعات
1402/06/02خانم حسینیفرمولاسیونریموور تتونمایش اطلاعات
1402/06/02اقای موگوییشوینده قلیایی و اسیدی ممبراننمایش اطلاعات
1402/06/02اقای صمدیفرمولاسیوناسپری رنگنمایش اطلاعات
1402/05/31اقای فروزشفرمولاسیونتاچ لس و بدنه شوینمایش اطلاعات
1402/05/31اقای صابرینمایش اطلاعات
1402/06/31اقای اشرفیفرمول اقتصادیخمیردنداننمایش اطلاعات
1402/06/31اقای انصاریبراق کننده چراغ خودرونمایش اطلاعات
1402/06/30اقای حسین باقریچربی گیر مایعنمایش اطلاعات
1402/06/30اقای محمدیفرمولاسیونشامپونمایش اطلاعات
1402/06/30اقای گل گونبالکنرم کننده شلوار جیننمایش اطلاعات
1402/06/30اقای ناجیانتی فوم/چربی گیرنمایش اطلاعات
1402/06/30اقای حضاریفرمولاسیونشویندهنمایش اطلاعات
1402/05/29اقای حسین پوربالککرم دست و صورتنمایش اطلاعات
1402/05/29اقای شریعتیفرمولاسیونانتی باکتریال پتنمایش اطلاعات
1402/05/29اقای رنجهبالکاسکراب شنینمایش اطلاعات
1402/05/29اقای اسماعیلیفرمولاسیونروغننمایش اطلاعات
1402/05/29اقای امیدیتولید پلیمرنمایش اطلاعات
1402/05/28اقای رضویانفرمولاسیونتنباکوی خارجینمایش اطلاعات
1402/05/28فرمولاسیونشامپونمایش اطلاعات
1402/05/28خانم منصوریانبادی اسپلشنمایش اطلاعات
1402/05/28اقای مرادیفرمولاسیونچربی بر چدن گاز و ظرفهای چدنی و چربیهای قدیمینمایش اطلاعات
1402/05/28خانم دکتر صادقی915فرمولاسیونژل فلوراید و ضد حساسیتنمایش اطلاعات
1402/05/28اقای کامیانی914بالکشستشو دهنده زیره کفشنمایش اطلاعات
1402/05/26اقای شریعتی913فرمولاسیونانتی باکتریال پتنمایش اطلاعات
1402/05/26اقای قنائیانلاکنمایش اطلاعات
1402/05/26اقای سلامیماده اولیهsdbsپودرینمایش اطلاعات
1402/05/26اقای ابواسکندربالکشامپونمایش اطلاعات
1402/05/26اقای ابواسکندربالکشامپونمایش اطلاعات
1402/05/26اقای کرمیفرمولاسیوناب صابون صنعتینمایش اطلاعات
1402/05/26اقای آبتین912بالکمحلول احیا کننده مونمایش اطلاعات
1402/05/25اقای جلیلی821فرمولاسیونشامپومو فومی/شامپو بدون نیاز یه ابکشینمایش اطلاعات
1402/05/25اقای جمالیفرمولاسیونمام رولنمایش اطلاعات
1402/05/25اقای حسین پورفرمولاسیوناسکراپ/کرم دست و صورتنمایش اطلاعات
1402/05/25اقای بشیریفرمولاسیونکرم پودرنمایش اطلاعات
1402/05/24اقای فرحانی صدرقرص های جرم گیر توالت 2 نمونهنمایش اطلاعات
1402/05/24اقای عزیزی دوره اموزشیاسانسpink flower/اسانس شیشه شوی/اسانس مایع لباسنمایش اطلاعات
1402/05/24اقای افتخاریفرمولاسیونقرص ماشین ظرفشویینمایش اطلاعات
1402/05/24اقای افتخاریفرمولاسیونقرص ماشین ظرفشویینمایش اطلاعات
1402/05/24اقای یزدیفرمولاسیونفرکننده مونمایش اطلاعات
1402/05/24دکتر نادیا صادقیفرمولاسیونیک محصول از دو محصول ترکیب شده (ژل فلوراید و ژل ضد حساسیت)نمایش اطلاعات
1402/05/23اقای احمدینمایش اطلاعات
1402/05/23خانم طاهرینمایش اطلاعات
1402/05/23خانم طاهرینمایش اطلاعات
1402/05/23خانم طاهرینمایش اطلاعات
1402/05/23اقای بهمنینمایش اطلاعات
1402/05/23اقای بهمنینمایش اطلاعات
1402/05/23اقای فرحانی صدربالکقرص جرم گیر توالتنمایش اطلاعات
1402/05/19اقای کاشف زادهماده اولیهمواد اولیه پیشرفتهنمایش اطلاعات
1402/05/23اقای مهدی زرندیفرمولاسیونمواد ارایشی /ژل ناخننمایش اطلاعات
1402/05/23اقای مهدی زرندیفرمولاسیونمواد ارایشی /ژل ناخننمایش اطلاعات
1402/05/23خانم کبیریشامپو بدننمایش اطلاعات
1402/05/19اقای کاشف زادهنمایش اطلاعات
1402/05/19آقای صدقیماده اولیهنمک 7 سدیمینمایش اطلاعات
1402/05/23اقای زارعی سنندجنمایش اطلاعات
1402/05/19آقای صفیعی854ماده اولیهATMPنمایش اطلاعات
1402/05/23اقای قربانی1275ماده اولیهddacنمایش اطلاعات
1402/05/19مرتضی افزاماده اولیهمواد اولیه پیشرفتهنمایش اطلاعات
1402/05/18اقای شیر علی زادهماده اولیهنمایش اطلاعات
1402/05/22اقای کامیانیفرمولاسیونشستشودهنده زیره کفشنمایش اطلاعات
1402/05/18خانم محرریماده اولیهمواد پیشرفتهنمایش اطلاعات
1402/05/22خانم دریانینمایش اطلاعات
1402/05/22اقای فرورش137فرمولاسیونموتورشوی/شوینده تلق چراغنمایش اطلاعات
1402/05/21اقای قربانی1271ماده اولیه360 کیلو DDACنمایش اطلاعات
1402/05/21اقای رضایی902نمایش اطلاعات
1402/05/21اقای رضایی 901بالکشامپو خشک/فری سولفات/مایع دست صدفی /مایع ظرفشویی/شامپو معمولی/مایع لباس مشابه اکتیونمایش اطلاعات
1402/05/21اقای بوشهری 900فرمولاسیونضد افتابنمایش اطلاعات
1402/05/21اقای بوشهری 900فرمولاسیونضد افتابنمایش اطلاعات
1402/05/19خانم نوریفرمولاسیونواکس کفش مایعنمایش اطلاعات
1402/05/19اقای ابواسکندر899بالکشامپونمایش اطلاعات
1402/05/19اقای محمدی پرایمر898بالکفوم شستشو بدون نیاز به ابکشی/تونرپوست خشک/تونر پوست چرب/میسلارواتردوفاز/میسلار واتر تک فازنمایش اطلاعات
1402/05/19اقای بیژنی866بالکروغن مو و روغن 7 کارهنمایش اطلاعات
1402/05/19اقای محمدپور 867بالکبالم لب/لوسیون سولارنمایش اطلاعات
1402/05/18آقای علیپورماده اولیهارسال لیست موادنمایش اطلاعات
1402/05/19خانم زهره وندماده اولیهSXS 40 % مایعنمایش اطلاعات
1402/05/19اقای سیرانیماده اولیهنمایش اطلاعات
1402/05/19خانم حقیقیماده اولیهatmp-hedp-بنزو تری ازول-DTPMPنمایش اطلاعات
1402/05/18خانم قنبرلوماده اولیهSDBS پودری و خمیرینمایش اطلاعات
1402/05/18آقای جعفریماده اولیهفسفونات استرنمایش اطلاعات
1402/05/18خانم احمدیماده اولیهPCAنمایش اطلاعات
1402/05/18آقای مطلبیماده اولیهسدیم پلی اکریلات پودری و مایعنمایش اطلاعات
1402/05/17آقای رضا دوستماده اولیهانواع اسانس های عطر و دارچنی و میوه ای-اسید سولفونیک 1 تن-تگزاپن صدفی و ساده-لورامید-بهدامید-بتائین-سود پرک-EDETa 4 سدیمینمایش اطلاعات
1402/05/17آقای مولاخواهماده اولیهpgpr-gms90-زانتان گامنمایش اطلاعات
1402/05/17اقای دکتر ملک زادهماده اولیهنمونه DDAC و BKC80%نمایش اطلاعات
1402/05/17خانم خداییماده اولیهسولفیت امونیومنمایش اطلاعات
1402/05/17آقای عامری888ماده اولیه48 کیلوگرم اپسیفایرنمایش اطلاعات
1402/05/17جناب مهندس بهزادی1270ماده اولیه2 کیسه NTAنمایش اطلاعات
1402/05/17اقای خالصیماده اولیهاسترکواتنمایش اطلاعات
1402/05/17خانم دریانیقرص ماشین ظرفشویی/ژل ماشین ظرفشویی/مایع لکه بر 1 و2نمایش اطلاعات
1402/05/17اقای نیشابوریفرمولاسیونشیشه شوی خودرونمایش اطلاعات
1402/05/17اقای امینیفرمولاسیونسفید کننده غلیظنمایش اطلاعات
1402/05/17اقای عبداللهی890بالکمایع دستشویینمایش اطلاعات
1402/05/17اقای ملکیبالک4 مدل شامپو/2 مدل ماسک داخل حمام/2مدل ماسک بعد حمامنمایش اطلاعات
1402/05/17اقای شش بلوکی 889فرمولاسیونتافت مو/چسب مونمایش اطلاعات
1402/05/15اقای صفاییان نمایشگاهفرمولاسیونمایع ظرفشویینمایش اطلاعات
1402/05/15اقای اصغری نمایشگاهفرمولاسیونشامپو قبل از کراتینه/شامپو ضد شوره/شامپو تقویت کننده موهای اسیب دیدهنمایش اطلاعات
1402/05/15خانم صبا خاوری نمایشگاهنمایش اطلاعات
1402/05/15اقای پیری نمایشگاهنمایش اطلاعات
1402/05/15اقای رحیم زادهنمایش اطلاعات
1402/05/15اقای رضویان نمایشگاهنمایش اطلاعات
1402/05/15اقای محمدیفرمولاسیونشیشه شور ضد یخ/واکس کفش مایعنمایش اطلاعات
1402/05/15اقای حسن زاده افغانستانفرمولاسیونمایع ظرفشویی گلرنگنمایش اطلاعات
1402/05/15اقای حامد فضلی افغانستانفرمولاسیونوازلین لباسشویینمایش اطلاعات
1402/05/15دکتر عباسیبالکشامپو فری سولفاتنمایش اطلاعات
1402/05/15خانم امید علی882بالکماسک داخل حمام و بعد از حمام/اسپری احیا کنندهنمایش اطلاعات
1402/05/14اقای سیدابادی880فرمولاسیوننرم کننده موی سرنمایش اطلاعات
1402/05/14اقای نیریفرمولاسیونتافت مونمایش اطلاعات
1402/05/14اقای شکیباماده اولیهموارد جایگزین پارا دی کلرو بنزن و کاراگیناننمایش اطلاعات
1402/05/14اقای شکیباماده اولیهموارد جایگزین پارا دی کلرو بنزن و کاراگیناننمایش اطلاعات
1402/05/12آقای محمد کریمیماده اولیهسدیم پلی اکریلات پودری-ورکومولیت-حاک دیاتومه-بی کربنات سدیم-بی سولفیت سدیم-هیدروژل سوپر جاذب اکریلاتینمایش اطلاعات
1402/05/12آقای صفاریانماده اولیهATMP/Acumer2000نمایش اطلاعات
1402/05/11خانم قیطانیماده اولیهسدیم پلی اکریلات پودرینمایش اطلاعات
1402/05/11آقای صرامیماده اولیهDEHA 98% 3 تننمایش اطلاعات
1402/05/10خانم حاجیان قم 876ماده اولیهEDETA 4 سدیمی-ستیل الکل-استئاریک اسید-متیل پارابن-GMS-EGMS-Peg40-پلی سوربات 20 و 80نمایش اطلاعات
1402/05/10آقای علیاریماده اولیههگزا متیلن دی سیانات-تری کلرو متیل سیانات-پلی فلورو اکریلات-پلی فلورو سیلان-پر فلورو کتان-پر فلورو هگزان-PFOS-PFOA-PFAنمایش اطلاعات
1402/05/10اقای داوودیانماده اولیهDBNPA پودرینمایش اطلاعات
1402/05/10خانم قنبرلوماده اولیهSDBS پودری و خمیرینمایش اطلاعات
1402/05/10آقای البا1249ماده اولیهنمک 7 سدیمی-اسید سولفونیک-optical brightner-انزیم های امیلاز و پروتئاز ولیپاز و سلولازنمایش اطلاعات
1402/05/10خانم قفاریماده اولیهسدیم الکیل بنزن سولفوناتنمایش اطلاعات
1402/05/10خانم زمیریماده اولیهSXS40 %-گالن 20 کیلویینمایش اطلاعات
1402/05/10خانم احمدیماده اولیهفسفونیو کربوکسیلیک اسید(PCA)نمایش اطلاعات
1402/05/10آقای مطلبیماده اولیهPAA/PAAS در حد نمونهنمایش اطلاعات
1402/05/10خانم گلانتریانصادرات50 تن کنسانتره مایع دستشویینمایش اطلاعات
1402/05/09آقای حیدریماده اولیهATMP اسیدی و قلیایی- 1 تننمایش اطلاعات
1402/05/09آقای زینعلیماده اولیهDBNPA مایع و پودری-5 گالننمایش اطلاعات
1402/05/09خانم حقیقیماده اولیهATMP/HEDP/بنزو تری ازول/DTPMPنمایش اطلاعات
1402/05/09آقای قنائیانفرمولاسیونبیس لاکنمایش اطلاعات
1402/05/11اقای مولوی 877بالکشامپو فری سولفات کرمی/شامپو قلیایی قبل کراتینه/ماسک داخل حمام/در دو نوع ارزان و گران/محلول احیا کننده مونمایش اطلاعات
1402/05/11اقای حبیبی صافی مو.شماره دوم ثبت شده اقای نجفیفرمولاسیونکراتین با اتو کشی/شامپو lowسولفات/ماسک فری سولفات/نمایش اطلاعات
1402/05/11اقای زائری انتی اسکالانت875انتی اسکالانتنمایش اطلاعات
1402/05/11اقای دکتر عباسیبالکشامپو فری سولفاتنمایش اطلاعات
1402/05/11اقای امیر سرخیلنمایش اطلاعات
1402/05/11آقای عبداالهیفرمولاسیونمایع دستشویینمایش اطلاعات
1402/05/11اقای قنواتینمایش اطلاعات
1402/05/10اقای اسدینمایش اطلاعات
1402/05/10اقای رنجهژل الوئه ورانمایش اطلاعات
1402/05/10اقای حسین زاده نمایشگاهنمایش اطلاعات
1402/05/10اقای رضویان نمایشگاهنمایش اطلاعات
1402/05/09اقای سهرابیماده اولیهنمایش اطلاعات
1402/05/09آقای سلیمیماده اولیهسولفات سدیمنمایش اطلاعات
1402/05/09خانم اردشیریماده اولیهماده اولیه تولید کرم و رژ لب هانمایش اطلاعات
1402/05/09خانم دست ورزماده اولیهاسید لاکتیک و سدیم لاکتاتنمایش اطلاعات
1402/05/09آقای دریاباریفرمولاسیوننمایش اطلاعات
1402/05/09اقای آشاری فر نمایشگاهرژ لب و خمیر دنداننمایش اطلاعات
1402/05/09اقای شجاعی نمایشگاهنمایش اطلاعات
1402/05/09مهندس یوسف قطبی نمایشگاهفرمولاسیوننمایش اطلاعات
1402/05/09اقای جمشیدی نمایشگاهنمایش اطلاعات
1402/05/09اقای روشن نمایشگاهفرمولاسیوننرم کننده حوله و لباسنمایش اطلاعات
1402/05/09اقای بنیامین نمایشگاهنمایش اطلاعات
1402/05/09اقای کاظمی نمایشگاهنمایش اطلاعات
1402/05/09اقای سلیمی نمایشگاهنمایش اطلاعات
1402/05/09خانم اردشیری نمایشگاهنمایش اطلاعات
1402/05/09اقای اسماعیلی نمایشگاهنمایش اطلاعات
1402/05/09آقای اوخماده اولیهGMS/وازلین-پارافین-استئاریک-ستیل الکلنمایش اطلاعات
1402/05/08خانم محسنیماده اولیهآکریلات کو پلیمر500 کیلوگرمنمایش اطلاعات
1402/05/08آقای سید ابادیماده اولیهُSXS-Acumer2000نمایش اطلاعات
1402/05/08آقای دکتر قربانیماده اولیهنمایش اطلاعات
1402/05/07آقای صفتریماده اولیهاسید مالئیک پودری و مایع و اندرید مالئیکنمایش اطلاعات
1402/05/07خانم عسگرادماده اولیهNTA-80 تننمایش اطلاعات
1402/05/07خانم شاهپوریماده اولیه1 کیسه سدیم پلی اکریلاتنمایش اطلاعات
1402/05/07خانم احمدیماده اولیهپلی الکترولیت کاتیونی و انیونی-4 تننمایش اطلاعات
1402/05/07خانم بهرامیماده اولیهسدیم پلی اکریلاتنمایش اطلاعات
1402/05/07خانم لکیانماده اولیهبنزال کونیوم کلراید80 درصدنمایش اطلاعات
1402/05/07آقای علیاریماده اولیهسدیم پلی اکریلات پودرینمایش اطلاعات
1402/05/07خانم نانگیرماده اولیهپلی اکریلیک اسیدنمایش اطلاعات
1402/05/07خانم شکراللهیماده اولیهSDBS پودری و خمیری/DDAC/گلورتا الدهیدنمایش اطلاعات
1402/05/06آقای شاه ملکیماده اولیه50 لیتر اپسیفایرنمایش اطلاعات
1402/05/06آقای صمدیماده اولیهگلورتا الدهید 2 بشکه 200 کیلویینمایش اطلاعات
1402/05/04آقای صفوی1242ماده اولیه1 تن سدیم پلی اکریلات پودری و مایعنمایش اطلاعات
1402/05/04آقای نوریماده اولیهمونو اتیلن گلیکول 5 بشکه-تگزاپن-سولفونیک اسید-گلیسیرین-تگزاپننمایش اطلاعات
1402/05/04آقای شری زادهماده اولیه1 گالن نمک 4 سدیمینمایش اطلاعات
1402/05/04آقای وفاماده اولیهپلی اکریلیک اسیدنمایش اطلاعات
1402/05/04خانم علویماده اولیهEDETA دو سدیمی-سوربات پتاسیمنمایش اطلاعات
1402/05/04آقای عابدینیماده اولیهچربی بر صنعتی-لکه بر چند منظورهنمایش اطلاعات
1402/05/04خانم محمد پورماده اولیهSXS مایع 20 کیلو گرمنمایش اطلاعات
1402/05/04خانم محمد پورماده اولیهSXS مایع 20 کیلو گرمنمایش اطلاعات
1402/05/04آقای خاکزارماده اولیهخاک دیاتومه-ورکومولیت-ایمیدازول-سدیم پلی اکریلات مایعنمایش اطلاعات
1402/05/04آقای کیانیمواد اولیهSXS-بوتیل گلایکول-الفا الفین سولفونات-دی پروپیل گلایکول مونو بوتیل اتر-کوکو آمید پروپیل امین اکسایدنمایش اطلاعات
1402/05/08اقای رهبریبالکمایع دستشویینمایش اطلاعات
1402/05/08اقای منتظری لاهیجانبالکمایع ماشین ظرفشویینمایش اطلاعات
1402/05/08خانم فتح الهی نمایشگاهنمایش اطلاعات
1402/05/08اقای نیارکی نمایشگاهنمایش اطلاعات
1402/05/08اقای حامد وحیدپورمواد اولیهنمایش اطلاعات
1402/05/08اقای اشکان عرفانیبالکواکس داشبورد و لاستیک بصورت فوم و شاین اسپری باشدنمایش اطلاعات
1402/05/08اقای امیر حسین دریاباری نمایشگاهبالک به همراه پوکه و پر کردنرژ لب /خط لبنمایش اطلاعات
1402/05/08اقای شکیبا نمایشگاهنمایش اطلاعات
1402/05/08اقای چگینی نمایشگاهنمایش اطلاعات
1402/05/08اقای نامی نمایشگاهفرمولاسیونعطر و ادکلننمایش اطلاعات
1402/05/08اقای امید مقنی باشی نمایشگاهنمایش اطلاعات
1402/05/08اقای آیدین نمایشگاهنمایش اطلاعات
1402/05/08اقای بهبهانی نمایشگاهنمایش اطلاعات
1402/05/07اقای بهزادی محصولات کودک871فرمولاسیونلوسیون/شامپو سر /شامپو بدن/کرم سوختگینمایش اطلاعات
1402/05/07اقای محمد پور867بالکبالم لبنمایش اطلاعات
1402/05/07اقای بشیر870فرمولاسیونمایع ظزفشویی و دستشویینمایش اطلاعات
1402/05/07اقای عرفانی869فرمولاسیونشامپو مونمایش اطلاعات
1402/05/07اقای باقری کولینگ تاورنمایش اطلاعات
1402/05/07اقای صبریفرمولاسیوننرم کننده لباسنمایش اطلاعات
1402/05/07اقای بوشهریفرمولاسیونضد افتاب رنگینمایش اطلاعات
1402/05/07اقای شش بلوکیفرمولاسیونتافت مونمایش اطلاعات
1402/05/07اقای عطارها659فرمولاسیونفومینگ ایجنتنمایش اطلاعات
1402/05/07اقای کرم پورفرمولاسیونصابون خامه اینمایش اطلاعات
1402/05/04خانم نبی زادهماده اولیهانالیز نمونه انتی اسکالانتنمایش اطلاعات
1402/05/04اقای دکتر نریمانیماده اولیه850 کیلو SDBS پودرینمایش اطلاعات
1402/05/04خانم یاوریماده اولیهSDBSنمایش اطلاعات
1402/05/04خانم دکتر کاویانمواد اولیه20 کیلو SXSنمایش اطلاعات
1402/05/04اقای سخائیانمواد اولیهسدیم پلی اکریلات پودرینمایش اطلاعات
1402/05/03اقای محمد اسلم افغانستانفرمولاسیونپودر لباسشویینمایش اطلاعات
1402/05/03اقای شش بلوکیفرمولاسیونتافت مونمایش اطلاعات
1402/05/03اقای آوخمواداسیداستئاریک/اتیل الکل/وازلین/پارابن/استئارات25/نیترات امونیوم 34.5%/GMS/PFنمایش اطلاعات
1402/05/03اقای بیژنیفرمولاسیونروغن مونمایش اطلاعات
1402/05/03اقای محمدپورفرمولاسیونلوسیون سولار/بالم لبنمایش اطلاعات
1402/05/01اقای صفتریماده اولیهاسید استیکنمایش اطلاعات
1402/05/01شرکت گام اسپید صنعت2 تن مایع چند منظورهنمایش اطلاعات
1402/05/01اقای صالحی انتی اسکالانتنمایش اطلاعات
1402/05/01اقای سیامکیفرمولاسیوننمایش اطلاعات
1402/05/01خانم اسماعیلیماده اولیهاکریلات کوپلیمر پودری برای چسب مونمایش اطلاعات
1402/05/01اقای توکلیماده اولیهسدیم پلی اکریلات پودرینمایش اطلاعات
1402/05/01اقای ظفریابفرمولاسیونپودر لباسشویی دستی و ماشینینمایش اطلاعات
1402/05/01اقای حسینیماده اولیهغلظت دهنده اکریلاتی/سدیم پلی اکریلاتنمایش اطلاعات
1402/04/31خانم حوزهفرمولاسیونLCD کلینرنمایش اطلاعات
1402/04/31اقای مشیری سمنانمادهاکومر 2000نمایش اطلاعات
1402/04/31اقای صحراییفرمولاسیونپودر ماشین لباسشویینمایش اطلاعات
1402/04/31اقای محمدحسنیفرمولاسیونابرسان پوست خشک و حساس/کرم ترمیم کننده/بالکنمایش اطلاعات
1402/04/31حانم عباس نژادمادهHPMCنمایش اطلاعات
1402/04/31خانم مکانیکیمادهDBNPAنمایش اطلاعات
1402/04/31اقای احمدینمایش اطلاعات
1402/04/31خانم حاجیان862مادهاپسیفایرنمایش اطلاعات
1402/04/31خانم فرج پور861نمایش اطلاعات
1402/04/31خانم فرجنمایش اطلاعات
1402/04/31اقای سلیمان رادهDBNPAماده اولیهنمایش اطلاعات
1402/04/29آقای صمدی1246ماده اولیهگلورتاآلدهیدنمایش اطلاعات
1402/04/29آقای طاهریماده اولیهبنزال کونیوم کلراید 50 درصدنمایش اطلاعات
1402/04/29آقای عزیزیماده اولیهآب ژاول-نمک دوبار تصفیهنمایش اطلاعات
1402/04/29آقای فقیه1245ماده اولیهSXS مایعنمایش اطلاعات
1402/04/29آقای محمودیماده اولیهبنزال کونیوم کلراید 80 درصدنمایش اطلاعات
1402/04/29آقای صالحیماده اولیهتری اتانول امین فسفات استر-فسفات روی یک ابه-بنزو تری ازول-نمایش اطلاعات
1402/04/29آقای امجدی فسفونات863ماده اولیه50 کیلو نمک 7 سدیمی+50 کیلو نمک7 سدیمی که از قبل طلب داشتند-200 کیلو SXSنمایش اطلاعات
1402/04/28ماده اولیهتگزاپوننمایش اطلاعات
1402/04/28اقای معصومیفرمولاسیونمیسلار واترنمایش اطلاعات
1402/04/28خانم سما کمالیماده اولیهسدیم پلی اکریلاتنمایش اطلاعات
1402/04/28اقای سالمیکلاس های اموزشینمایش اطلاعات
1402/04/28آقای تاجیکماده اولیهضد کف-پراکسی کیلر( Peroxide killer )نمایش اطلاعات
1402/04/28اقای اشراقیماده اولیهپر استیک اسید-متوکسی پلی اتیلن گلیکولنمایش اطلاعات
1402/04/28خانم تقی پورپلی کربوکسیلات خام 10 تن پودری و مایع سدیم پلی اکریلات مایع و پودرینمایش اطلاعات
1402/04/28خانم تقی پورپلی کربوکسیلات خام 10 تن پودری و مایعنمایش اطلاعات
1402/04/28خانم سعادتمنداسترکوات/تگزاپن/ایزوتیازولیننمایش اطلاعات
1402/04/28خانم قنبرلوماده اولیهSLS/PEG40/DPGنمایش اطلاعات
1402/04/28اقای موسوی املماده اولیهسود پرک/کلر هندینمایش اطلاعات
1402/04/28اقای دکتر قلی تباراکومر 3100و 2000/نمک 7 سدیمی/ATMPماده اولیهنمایش اطلاعات
1402/04/28خانم یاوریماده اولیهنمایش اطلاعات
1402/04/28اقای ابواسکندرفرمولاسیونشاو موی چربنمایش اطلاعات
1402/04/28اقای بهزادی محصولات کودکفرمولالاسیونلوسیون و کرم سوختگی و مرطوب کننده/شامپو بدن کرمی/اصلاح فرمولاسیون روغن بچه و شامپو سر و بدننمایش اطلاعات
1402/04/28اقای عرفانیفرمولاسیونفرمولاسیون شامپو و چند منظوره/سرب موی بالکنمایش اطلاعات
1402/04/27اقای کردیفرمولاسیوننمایش اطلاعات
1402/04/27اقای صفتریماده اولیهپلی اکریلیک اسید-پلی اکریلیک مایعنمایش اطلاعات
1402/04/27اقای عزیزیفرمولاسیونفرمولاسیون مایع دستشویینمایش اطلاعات
1402/04/27اقای امراییماده اولیهنمایش اطلاعات
1402/04/27اقای الهیماده اولیهسوربیتل 70 درصدنمایش اطلاعات
1402/04/27اقای افغان یارفرمولاسیونفرمولاسیون ژل لباسشویی شفافنمایش اطلاعات
1402/04/27اقای عبداللهیماده اولیهسود پرک-تگزاپون 70 درصد-لورامید-اسانس-نمک 7 سدمی-ایزوتیازولین-تری اتانول-گلسیرین-نمایش اطلاعات
1402/04/27اقای صفاییفرمولاسیونفرمولاسیون مایع دست میخواهدنمایش اطلاعات
1402/04/27آقای قاسمیماده اولیهسدیم پلی اکریلات پودرینمایش اطلاعات
1402/04/27خانم فتحیماده اولیهپلی الکترولیت انیونی-پلی المنیوم کلرایدنمایش اطلاعات
1402/04/26آقای بوشهریفرمولاسیونکرم ضد افتاب spf50نمایش اطلاعات
1402/04/26اقای کرد بچهفرمولاسیونپودر دکلرهنمایش اطلاعات
1402/04/26آقای بیژنیروغن موبالکنمایش اطلاعات
1402/04/26اقای عبدیماده اولیهDDAC- ایزو پروپیل الکلنمایش اطلاعات
1402/04/26آقای بدیعیماده اولیهسدیم سیترات 7 موله-ابتیکال برایتنر- متا سیلیکات خشک-پروتاز و امیلازنمایش اطلاعات
1402/04/26آقای رضا زادهارسال 100 گرم SDBS پودریماده اولیهنمایش اطلاعات
1402/04/26آقای حیدرینمایش اطلاعات
1402/04/26اقای قاسم حیدرینمایش اطلاعات
1402/04/26خانم موسویماده اولیهماده DBNPAنمایش اطلاعات
1402/04/25آقای فلاحفرمولاسیونقرار شد بنچ ارسال کنندنمایش اطلاعات
1402/04/25آقای مافیماد اولیهیک کیسه DBNPAنمایش اطلاعات
1402/04/26اقای عزیزیفرمولاسیونفرمولاسیون شامپو هم عرض با شامپو صحت و یا شبنم ایرانی میخواهندنمایش اطلاعات
1402/04/25آقای لرکیماده اولیهبوتیل گلایکول-الفا الفین سولفونات-SXS-دی پروپیلن گلایکول مونو بوتیل اتر-دی اتیل گلایکول مونو بوتیل اتر-کوکامید پروپیل امین اکسایدنمایش اطلاعات
1402/04/25آقای صفوی1242ماده اولیه1 تن سدیم پلی اکریلات پودری و مایعنمایش اطلاعات
1402/04/25اقای بیژنیماده اولیهروغن ارگاننمایش اطلاعات
1402/04/25خانم فرازمندنمایش اطلاعات
1402/04/25خانم قره گزلوماده اولیهارسال 100گرم ADBSنمایش اطلاعات
1402/04/25خانم صالحیماده اولیهدرخواست پلی الکترولیت انیونی250کیلونمایش اطلاعات
1402/04/25اقای کرمیفرمولاسیونفرمولاسیون پاک کننده چوب و LCD/اب صابون صنعتینمایش اطلاعات
1402/04/25اقای موسوی 8571فرمولاسیونفرمولاسون پارافین وکسنمایش اطلاعات
1402/04/25اقای عطوفی856فرمولاسیونفرمولاسیون شامپو کارواشنمایش اطلاعات
1402/04/25اقای پناهندهماده اولیهدرخواست انالیز پلی اکترولیت انیونی .قیمت داده شد وTSHفرستاده شدنمایش اطلاعات
1402/04/25اقای عزیزیفرمولاسیونشامپونمایش اطلاعات
1402/04/25خانم نیک انجامفرمولاسیونمحلول شستشو براش ارایشینمایش اطلاعات
1402/04/24اقای بدیعیماده اولیهنمک 7 سدیمی متیلن فسفنات 100گرم نمونهنمایش اطلاعات
1402/04/24اقای صفیعی854ماده اولیهATMP 25 کیلونمایش اطلاعات
1402/04/24اقای موسوییک نمونه پودر الوئه ورا ارسال کردند تا ازمایش شود و ازمایشگاه با ایشان همکاری کند خرید نمونه در صورت تائید ازمایشگاهنمایش اطلاعات
1402/04/24خانم سعیدی846فرمولاسیونفرمولاسیون فوم شستشوی کولرنمایش اطلاعات
1402/04/24خانم بهادربالکژل ابرو.تماس گرفته شد جواب ندادندنمایش اطلاعات
1402/04/24اقای صمدی792ماده اولیهدرخواست مواد در ماه قبل داده بودند قرار شد واریز انجام شودنمایش اطلاعات
1402/04/24اقای محمودیماده اولیه برای تولید مایع ظرف و لباس و فرمولاسیوننمایش اطلاعات
1402/04/24اقای اتش پیکرماده اولیه سدیم پلی اکریلات300کیلونمایش اطلاعات
1402/04/24اقای فراهانی1239ماده اولیه یک تن SDBSنمایش اطلاعات
1402/04/24خانم بصیری1238بالک چربی بر صنعتینمایش اطلاعات
1402/04/24اقای فراهانیفرمولاسیون قرص ماشین ظرفشویینمایش اطلاعات
1402/04/24اقای عرب نژادماده اولیهنمایش اطلاعات
1402/04/24خانم شامیفولوکولانت کاتیونیمواد اولیهنمایش اطلاعات
1402/04/24خانم عبدالهیفرمولاسیونمایع لباس،ضد عفونی دست و صورت،شامپو کارواش شیشه پاک کن براق کننده لاستیک و ماشین چند منظوره موتور شوینمایش اطلاعات
اقای عطوفینمایش اطلاعات
1402/02/20اقای رحیم زادهنمایش اطلاعات
1402/02/19آقای مطهریآنزیم ها و نمک هفت سدیمینمایش اطلاعات
 تاریخ ثبت درخواست نام مشتری نوع همکاری آیتم برای فروشنمایش