ویویش 1 - 20 از 20

 کانال روز انتشار مهلت تحویل نویسنده عنوان جامعه هدف وضعیت انجامنمایش
1402/05/011402/05/01فاطمه سلطانیکلیه علاقه مندان در شرکت در این دوره هانمایش اطلاعات
اسوری فرمولچی1402/04/311402/04/31فاطمه سلطانیاستوری درباره فروش مواد اولیهتولیدکنندگان و تامین کنندگاندرحال جمع اوری محتویاتنمایش اطلاعات
استوری شیمیچی1402/04/311402/04/31فاطمه سلطانیاستوری درباره ی فروش مواد اولیهتولید کنندگان و تامین کنندگاندرحال جمع اوری محتواتنمایش اطلاعات
وبلاگمحمدرضاعزیزیایجاد ولاگ مخصوص هر مادهوبلاگ های تمام مواد اولیه های در اولویت ایجاد شدنمایش اطلاعات
سایت های اگهی1402/05/011402/04/28محمدرضا عزیزیاگهی کردن در سایت های اگهینمایش اطلاعات
برسی ایرادات فنی_شیمیچی و فرمولچی1402/05/011402/04/28محمدرضاعزیزیعیب یابی سایتنمایش اطلاعات
وبینارهفتگی1402/05/011402/04/28محمدرضاعزیزینمایش اطلاعات
ارسال پیامک1402/05/011402/04/28محمدرضا عزیزیارسال پیامک به مخاطبنمایش اطلاعات
محتواگذاری_فرمولچی1402/05/011402/04/28محمدرضاعزیزیاپلود محتوا درسایتنمایش اطلاعات
محتواگذاری_شیمیچی1402/05/011402/04/28محمدرضاعزیزیبارگذاری محتوانمایش اطلاعات
لینکدین1402/05/011402/04/28محمدرضاعزیزیمعرفی فعالیت شرکتنمایش اطلاعات
اپارات _تماشا _نماشامحمدرضاعزیزیاپلود ویدیونمایش اطلاعات
واتساپ-استوری وضعیتمحمدرضا عزیزیوضعیت گزاشتن واتساپنمایش اطلاعات
اینستاگرام-فرمولچی پستمحمدرضاعزیزیپست کردن محتوا در پیجنمایش اطلاعات
اینستاگرام_شیمیچی پستمحمدرضاعزیزیبارگذاری پست در اینستاگرامنمایش اطلاعات
اینستاگرام-فرمولچی استوریمحمدرضا عزیزیبارگذاری استوریی در پیجانجام شدنمایش اطلاعات
اینستاگرام_شیمیچی استوریمحمد رضا عزیزیبارگذاری استوری در پیجانجام شدهنمایش اطلاعات
تلگرام1402/04/251402/04/26محمدرضا عزیزیپست تلگرامنمایش اطلاعات
استوری تبلیغاتی_شیمیچی_استوری تبلیغاتی_فرمولچی1402/04/261402/04/25محمدرضا عزیزیاستوری تبلیغاتیافراد داخل چنلنمایش اطلاعات
اینستاگرام_استوری شیمیچی1402/04/251402/04/25محمد رضا عزیزیاستوری معرفی دوره شویندهنمایش اطلاعات
 کانال روز انتشار مهلت تحویل نویسنده عنوان جامعه هدف وضعیت انجامنمایش